Yi Sang craft 11kg giant dumplings to mark ‘Duanwu Jie’